>>     >>     >>  Prez for thorough revision of IPC